หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
86544
Today36
Yesterday45
This_Week33
This_Month1140
All_Days86544

กำลังออนไลน์

มี 870 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

“ศผส. มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2665"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม โดย นายอัครเดช ทุมชะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2665 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
การประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งแผนการจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำหรับประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเป้าหมายของโครงการฯ ได้ทราบและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ ต่อไป
 
 
    n 1      n 2
 
 
 
 
     n 6     n 6
 
 
“ศผส. มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการคิดตามและประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563”
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
นางสาวอุไร แสนคุณท้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบหมายให้ นางจันทิมา พงศ์ผลาดิสัย นักวิชาการสัตวบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
การประชุมครั้งนี้ ทำให้ได้รับทราบแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนในการติดตามประเมินผล โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ของกลุ่มที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่อไป
 
 
 9       10
 
 
 11     12
 
 
 13      14
"ศผส.มหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 60 เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน หัวข้อบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิถีถัดไป: แผนที่นำทางเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน (food industry innovation towards sustainability for next normal)” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้ได้แนวคิด ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกกรมบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Model) และความเป็นกลางทางคาร์บอน สำหรับนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ต่อไป
 
 
 
 1      2
 
 
 4     5
 
 
 
 
 6      7
 
 
 
 
 7      8
“ศผส.มหาสารคาม นำเสนอผลงานที่ขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2565”
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2565 (DLD Quality Awards 2022) ที่ผ่านการคัดกรองและให้คะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงานในเบื้องต้น โดยนำเสนอผ่านระบบ zoom online meeting จำนวน 3 ประเภท 5 ผลงาน ดังนี้
1. ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
♦️ การพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะกับผู้นำเสนอเพื่อการปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
 
274340801 317031507119464 4399762656722980617 n      274213428 317031537119461 8205707112753778694 n
274152315 317031800452768 1734619977625343853 n     274177236 317031877119427 1139183812045021504 n

หมวดหมู่รอง