วัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม และ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว