ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เรื่องประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ