รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม