- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกวา่ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี(e-bidding) เลขที่ e-1/2564

- รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารซื้อรถประกอบอาหารอเนกประสงค์เคลื่อนที่ Milk Truk แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี(e-bidding) เลขที่ e-3/2564

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564