ส่วนที่ 1 : ตารางการแสดงกระบวนการงานที่เป็นองค์กรหลักตามหน้าที่เฝ้าระวังกองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ฟอร์ฟ
อร์ที่ 2 : ตารางการควบคุมงานของกองผลิตภัณฑ์ประมง
แบบฟอร์มที่ 3 : รายงานผลการตรวจสอบระบบข้อมูลรายบุคคล ด้านการควบคุมงานรอบ 6 สัปดาห์ของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ขั้นตอนที่ 3 : รายงานผลการวิจัยของธุรกิจรายบุคคลต่างๆ ของงานขั้นตอน 12 สัปดาห์

ตรวจสอบที่ 4 : ระบบควบคุมการทำงาน(คู่มือการทำงาน) เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอก

รายงานที่ 5 : รายงานผลประจำปีของงานประจำปี พ.ศ. 2566 

- เอกสารแสดงการชี้แจงผู้ควบคุมระบบควบคุมให้สามารถติดตามและมาตรฐานคุณภาพได้ภายใน -
เอกสารแสดงการนาภายในประสบการณ์จากระบบควบคุมงานเรียนรู้ระบบควบคุม