ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ใบสมัครการฝึกอบรม

ประกาศรบสมครอบรม 63 1ประกาศรบสมครอบรม 63 2Applicaton form 63 1Applicaton form 63 2