- กผส ไมีมีการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน 500,000 บาท