ราคากลางวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการสร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19   

<<รายละเอียด>>