สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สถาบัน Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) จาก สวทช. ร่วมกับกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเข้าร่วมโครงการการพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์นมและไข่

 

รายละเอียดโครงการ : สแกน QR CODE 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร/โทรสาร 025013179 (เรื่องงบ ITAP)