รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว (จำนวน 8 รายการ)

1. เครื่องบดเนื้อสัตว์ ขนาดครัวเรือน

2. เครื่องปั้นลูกชิ้น พร้อมอุปกรณ์

3. เตาอบไฟฟ้า

4. ตู้แช่ 1 ประตู ฝาหน้าใส ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ลิตร

5. เครื่องอัดไส้กรอก ขนาด 15 ลิตร

6. เครื่องอัดไส้กรอกไฮโดรลิก ขนาด 26 ลิตร

7. เครื่องบดเนื้อสัตว์ ขนาดเล็ก (270 x 540 x 410 มม.)

 8. เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ พร้อมสายพาน