amphon varitthithum2

นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
 

นายเทพฤทธ ทบบญม

นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ปทุมธานี     

เอองพลอย ใจลงกา2

นางสาวเอื้องพลอย   ใจลังกา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เชียงใหม่   

pooh

นางสาวอุไร แสนคุณท้าว

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

มหาสารคาม

 
 

Pornpimon

นางสาวพรพิมล ทูลธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    

blank

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

อญญมณ พลสขกลำ

นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล่ำ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

วลยลกา เพญศรสวรรค นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด