ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 41/2564 เรื่องขายทอดตลาด จำนวน 33 รายการ โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ตามรายละเอียด ดังนี้

1. เก้าอี้ จำนวน 28 รายการ

2. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

3. เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 รายการ

4. รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2935 สระบุรี จำนวน 1 รายการ

5. รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 9418 สระบุรี จำนวน 1 รายการ

(รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>>>คลิก)