แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : GI

ไข่เค็มไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

>>> ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไข่เค็มไชยา

 ไขเคมไชยาP1
   
1 ขอขึ้นทะเบียนไข่เค็มไชยา GI
2 จัดประชุม/อบรมเกษตรกร/ผู้ผลิต/แปรรูป
3 จดทะเบียนสหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดผลิตและจำหน่ายไข่เค็มไชยา จำกัด
4 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน , กำหนดมาตรฐานไข่เค็มไชยา และกำหนดคุณสมบัติเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ขอใช้ GI
5 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองฯ และคณะทำงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/ผลิต/แปรรูปไข่เค็มไชยา
6 ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ และให้ความเห็นชอบ ข้อ 4
7 จัดส่งเอกสาร/ข้อมูล พร้อมรายงานการประชุมให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
8 ประกาศรับสมัครเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใช้สัญลักษณ์ GI
9 คณะทำงานตรวจสอบรับรองฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่และตรวจสอบรับรองแหล่ง/สถานที่ผลิต/แปรรูปไข่เค็มไชยา
10 จัดตั้งกลุ่มย่อย (ทำMOU) ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ กับผู้ประกอบการไข่เค็มไชยา
11 ผู้ผลิต/แปรรูปไข่เค็มไชยา ขอนุญาตใช้สัญลักษณ์ GI
12 คณะกรรมการรับรองฯพิจารณาให้การรับรอง
13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ GI
14 ผู้ผลิต/แปรรูป นำสัญลักษณ์ GI เป็นส่วนประกอบของฉลากสินค้าไข่เค็มไชยา
15 คณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดฯ กำกับติดตามขบวนการผลิตไข่เค็มไชยา และการใช้สัญลักษณ์ GI อย่างต่อเนื่อง