QR Code สงขลา

เอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ จังหวัดสงขลา

1. PDF เอกสารประกอบการประชุม 

2. แบบคัดเลือกกลุ่ม OTOP