แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : GI

ไข่เค็มไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

>>> ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไข่เค็มไชยา

 ไขเคมไชยาP1
   
1 ขอขึ้นทะเบียนไข่เค็มไชยา GI
2 จัดประชุม/อบรมเกษตรกร/ผู้ผลิต/แปรรูป
3 จดทะเบียนสหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดผลิตและจำหน่ายไข่เค็มไชยา จำกัด
4 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน , กำหนดมาตรฐานไข่เค็มไชยา และกำหนดคุณสมบัติเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ขอใช้ GI
5 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองฯ และคณะทำงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/ผลิต/แปรรูปไข่เค็มไชยา
6 ประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ และให้ความเห็นชอบ ข้อ 4
7 จัดส่งเอกสาร/ข้อมูล พร้อมรายงานการประชุมให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
8 ประกาศรับสมัครเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใช้สัญลักษณ์ GI
9 คณะทำงานตรวจสอบรับรองฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่และตรวจสอบรับรองแหล่ง/สถานที่ผลิต/แปรรูปไข่เค็มไชยา
10 จัดตั้งกลุ่มย่อย (ทำMOU) ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ กับผู้ประกอบการไข่เค็มไชยา
11 ผู้ผลิต/แปรรูปไข่เค็มไชยา ขอนุญาตใช้สัญลักษณ์ GI
12 คณะกรรมการรับรองฯพิจารณาให้การรับรอง
13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ GI
14 ผู้ผลิต/แปรรูป นำสัญลักษณ์ GI เป็นส่วนประกอบของฉลากสินค้าไข่เค็มไชยา
15 คณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดฯ กำกับติดตามขบวนการผลิตไข่เค็มไชยา และการใช้สัญลักษณ์ GI อย่างต่อเนื่อง
 

 

 

การฝึกอบรม โครงการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตร "การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (GI)"

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Power Point สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา  >>>Download

2. แผนงาน/โครงการ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2562 โดยดร.อำพล วริทธิธรรม >>>Download

3. ตัวอย่างสินค้า GI ด้านการปศุสัตว์

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์

>>>ข่เค็มไชยา

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

>>>ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะ

ห้วยห้อม

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

>>>หมูย่างเมืองตรัง

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

>>>โคขุนโพนยางคำ

ไขเคมไชยาP1ไขเคมไชยาP2

ผาฝายทอผสมขนแกะหวยหอมP1ผาฝายทอผสมขนแกะหวยหอมP2

หมยางเมองตรงP1 หมยางเมองตรงP2  

 

3. แบบฟอร์มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1 แบบสช.01 : คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
2 แบบสช.02 : คำคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
3 แบบสช.03 : คำโต้แย้งคำคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
4 แบบสช.04 : คำอุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียน Pdf Icon    
5 แบบสช.05 : คำขอแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
6 แบบสช.06 : คำขอให้ระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
7 แบบสช.07 : คำขอตรวจทะเบียนและคำขออื่น Pdf Icon    
8 แบบสช.08 : คำขอแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
9 แบบสช.09 : คำขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
  แบบ GIC.01  Pdf Icon    
10 แบบสช.10 : หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน Pdf Icon    
11 แบบสช.11 : หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจง Pdf Icon    
12 แบบสช.12 : ใบต่อ Pdf Icon