QR Code 1

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภารกิจด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ ชี้แจงแผนงงานด้านการส่งเสริมการปสุสัตว์ และแนวทางการปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562  (18ก.ย.2561)

1. PDF เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภารกิจด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ 18ก.ย.2561

2. Power Point เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภารกิจด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ 18ก.ย.2561

3. แบบคัดเลือกกลุ่ม OTOP