รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว จำนวน 101 รายการ (สำหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567)