กำหนเการอบรม เจาพยาปารค 1 2 5 62 1

กำหนเการอบรม เจาพยาปารค 2 5 62 2