การฝึกอบรม โครงการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตร "การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์โดยการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ (GI)"

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Power Point สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา  >>>Download

2. แผนงาน/โครงการ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2562 โดยดร.อำพล วริทธิธรรม >>>Download

3. ตัวอย่างสินค้า GI ด้านการปศุสัตว์

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์

>>>ข่เค็มไชยา

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

>>>ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะ

ห้วยห้อม

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

>>>หมูย่างเมืองตรัง

ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

>>>โคขุนโพนยางคำ

ไขเคมไชยาP1ไขเคมไชยาP2

ผาฝายทอผสมขนแกะหวยหอมP1ผาฝายทอผสมขนแกะหวยหอมP2

หมยางเมองตรงP1 หมยางเมองตรงP2  

 

3. แบบฟอร์มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1 แบบสช.01 : คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
2 แบบสช.02 : คำคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
3 แบบสช.03 : คำโต้แย้งคำคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
4 แบบสช.04 : คำอุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียน Pdf Icon    
5 แบบสช.05 : คำขอแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
6 แบบสช.06 : คำขอให้ระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
7 แบบสช.07 : คำขอตรวจทะเบียนและคำขออื่น Pdf Icon    
8 แบบสช.08 : คำขอแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
9 แบบสช.09 : คำขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Pdf Icon    
  แบบ GIC.01  Pdf Icon    
10 แบบสช.10 : หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน Pdf Icon    
11 แบบสช.11 : หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจง Pdf Icon    
12 แบบสช.12 : ใบต่อ Pdf Icon