info7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.อนุมัติโครงการ "ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรนักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในยุคประเทศไทย 4.0"

>>> ดาวน์โหลด/หนังสือขออนุมัติ

>>> ดาวน์โหลด/โครงการ

2.กำหนดการโครงการ "ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรนักบริการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในยุคประเทศไทย 4.0"

>>> ดาวน์โหลด/กำหนดการ

3.เป้าหมายของโครงการฯ

>>> ดาวน์โหลด/เป้าหมาย

4.คุณสมบัติผู้สมัครโครงการฯ DLD Service Mind

>>> ดาวน์โหลด/คุณสมบัติผู้สมัคร

5.ใบสมัครโครงการฯ

>>> ดาวน์โหลด/ใบสมัคร