ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบที่ 1/2563 

-แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)