-แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) 

  • หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
  • หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
  • หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
  • หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ