1. แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายแผนงาน/โครงการ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ที่เป็น word 

2. แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายแผนงาน/โครงการ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ที่เป็น pdf