ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ ศผส.ปท e-1/2567 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)