รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง

สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน จำนวน 1 หลัง

แบบ ปร4, ปร5, ปร6

แบบ ปร4, ปร5, ปร6 (excel)

รายการแบ่งงวดงาน

แบบปรับปรุงโรงงาน

สำเนาเอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะ