ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

********************************

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ฟล์บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567