ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

***********************************************

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ :  ไฟล์ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์