ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

***********************************

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์