ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล

ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
และจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านปศุสัตว์

********************************

                   ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 อัตรา และจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านปศุสัตว์ 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ ๒๕๖7 โดยการคัดเลือก/จัดหา ตามรายละเอียดดังนี้

                   ๑. ตำแหน่งที่เปิดการคัดเลือก จำนวน 3 อัตรา

                            1.1 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา                

                             1.2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา

                            1.3 ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านปศุสัตว์ 1 อัตรา
      <<รายละเอียด>>  <<ใบสมัคร>>

job2s