บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     คู่มือการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกรมปศุสัตว์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)

โดย           นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    

ผลงานประกอบการขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

คู่มือการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกรมปศุสัตว์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก (Infographic)    เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกเผยแพร่ผลงานกรมปศุสัตว์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เป็นการจัดทำเทคนิคและกลยุทธ์สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์และออฟไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและถูกนำมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก โดยงานอินโฟกราฟิกได้นำมาประยุกต์ใช้กับงานประเภทต่างๆ เช่น งานออกแบบเว็บไซต์หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์ก งานทีวีหรือการเผยแพร่รูปแบบอื่น ๆ งานนำเสนอ งานออกแบบหนังสือ งานออกแบบสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น อินโฟกราฟิกจึงกลายมาเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทั้งองค์กรรัฐและองค์กรเอกชนทั้ง ให้ความสนใจและนิยมใช้กันเป็นอย่างมาก