บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      คู่มือการทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกรมปศุสัตว์ ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียTikTok

โดย          นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์      

ผลงานประกอบการขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

คู่มือการทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกรมปศุสัตว์ ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกรมปศุสัตว์ ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok เป็นการจัดทำเทคนิคและกลยุทธ์สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและถูกนำมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก