ผลิตภัณฑ์พัฒนากุนเชียงจิ้งหรีดทอดกรอบ

พิมพ์จันทร์ดวลอารมณ์ลัมณียา เพ็ชรช้าง

บทคัดย่อ

วิจัยนี้เพื่อศึกษาสูตร นอกจากนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการนำทางของผู้บริโภค ได้แก่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงจิ้งหรีด โดยทดลองทำผลิตภัณฑ์กุนเชียงจิ้งหรีดสูตรมาตรฐานที่ได้รับจากไดร์เวอร์จิ้งหรีด (สะดิ้ง) % w/w เนื้อ ไก่ปนมัน % w/w แป้งดัดอีกครั้ง % w/w นำไปอบได้ 60% ของอาหารค่ำไม่เกิน 20% ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง สามารถใช้เวลาในการปรุงอาหารก่อนอบ (Yield) 82.9% หลังอบ 68% มีแรงเฉือน 1188.16 (gs) ค่าสีตามปกติของค่าปกติ (L*) 24.21 สีแดง (a*) 6.79 (b*) 7.28 ปริมาณของเหลวด้านเคมี พบว่าปริมาณน้ำอิสระโปรตีน ปริมาณไขมันในร่างกาย ปริมาณแคลเซียมเท่ากับ 0.31, 21.11, 2.72 , 29.84, 2.23, 44.10 และ 479 ส่วน/100 กรัม ส่วนต่างๆ ด้านจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์ทั้งหมด <1 CFU/g, Escherichia coli <3.0 MPN/g, Stephylococcus aureus <10 CFU/g, ยีสต์และรา <10 CFU/ g และไม่พบ Salmonella spp. ในตัวอย่าง 25 กรัม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกุนเชียงก่อนที่จะนำมาทดสอบด้านประสาทสัมผัส โดยผู้บริโภคทั่วไปคะแนนของความถี่ด้านลักษณะที่ปรากฏขึ้นสีกลิ่นรสกรอบและความเข้มข้นโดยรวมเท่ากับ 6.02, 5.61, 7.13, 7.15 และ 6.24 ตามลำดับผลิตภัณฑ์กุนเชียงจิ้งหรีดทอดกรอบบรรจุในถุง คอหอยแบบมีฝาปิด 50 กรัม/ถุง และใส่สารอินทรีย์ออกซิเจน ขนาด 30 cc ราคาจำหน่าย 35 บาท/ถุง เมื่อตรวจสอบจุดคุ้มทุน พบว่า คอหอยไวรัสทำหน้าที่ต่อเท่ากับ 14.23 บาท ต้นทุนส่วนที่เหลือ 27,500 บาท ต้นทุนการจัดจำหน่าย 17.98 บาท โดยคำนวณต้นทุนกระจายสินค้า 40% เท่ากับ 25.18 บาท ก่อนที่จะนำไปลงทุนผลิตเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในศูนย์กลางการจัดจำหน่ายทุนจำนวนยอดขายอยู่ที่ 2,763.45 ถุงหรือยอดขายเป็นต่อเนื่อง 96,720.75 บาท