แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561 รอบที่ 1-2
1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)