การกำหนดเป้าหมายแผนงาน/โครงการ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

เสนอโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด.......................................................................

>>>ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่<<<