ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เรื่องประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 17 รายการ