ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินวามรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ณ วันที่  20 พฤษภาคม 2567

******************************************

 

อ่านเพิ่มเติม : ไฟล์ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์