ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์

 

*****************************************

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป