ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

***********************************

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล