กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่

           นางสุภาพร  คำแปง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

doc00977520230314154842 001

 

 

 

 

กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ ได้แก่

           นายมงคล  โพนคำหล   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2

           สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

doc00977620230314154854 001