กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยรอบพื้นที่บริเวณอาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปทุมธานี อีกทั้งยังร่วมกันเปล่งเสียงกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ มีจิตสำนึกในการเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะอย่างยั่งยืนต่อไป

S 31440923

188966

S 31440917

S 31440916

S 31440920

S 31440922

S 31440918

S 31440921