วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

 

พันธกิจ 

เป็นองค์กรด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างครบวงจร ให้ความสำคัญกับการวิจัย คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ในยุคประเทศไทย 4.0 ตลาดนำการผลิต ส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ จนเกิดอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

ภาพลักษณ์ 

Creating innovation from farm to table