- แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

- ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

  การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

  • หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
  • หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
  • หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
  • หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ