คู่มือปฏิบัติงานโครงการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2567 (ฉบับเพิ่มเติม)