3.ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566