ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565