ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ 5/2563