วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

 

พันธกิจ 

เป็นองค์กรด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อย่างครบวงจร ให้ความสำคัญกับการวิจัย คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ในยุคประเทศไทย 4.0 ตลาดนำการผลิต ส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และความเป็นมืออาชีพ จนเกิดอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

ภาพลักษณ์ 

Creating innovation from farm to table

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ อาคารชัณสูตรโรคสัตว์ ชั้น ๒

๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง  ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๗๕ - ๓๓๗๘  เบอร์โทรสาร  ๐-๒๖๕๓-๔๔๘๙

E-mail Address สำหรับติดต่อราชการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ดังนี้

 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการฯ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายวิชาการ     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายการตลาด   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปทุมธานี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชียงใหม่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาสารคาม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

map dld

https://goo.gl/maps/8s7EHGRbTX6KEdEr8

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS , Airport Link ลงสถานีพญาไท

สายรถประจำทางที่ผ่าน สาย 29, 34, 54, 62, ปอ.36, ปอ.140