- หม้อฆ่าเชื้อความดันสูงชนิดพ่นน้ำ

- ระบบเพิ่มความชื้นพร้อมระบบทำความเย็น

- เตาเผาอุณหภูมิสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ลิตร

- เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น (Moisture Balance)

- หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 (ครั้งที่ 15) คว.209/62-คว.225/62

- หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 (ครั้งที่ 13) คว.251/62-คว.254/62 , คว.71/63-คว.80/63

- เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ

- เครื่องวัดสี

- เครื่องวัดค่ากรด-ด่างผลิตภัณฑ์สัตว์ ชนิดพกพา

- เครื่องวัดความเค็ม

- เครื่องวัดความหวาน