ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล)

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

 

ประกาศ